Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Llistat persones admeses i excloses de la convocatòria d’oposició reduïda (Ajuntament de Barcelona)

Llistat persones admeses i excloses de la convocatòria d’oposició reduïda (Ajuntament de Barcelona)

 

 

Llistat persones admeses i excloses de la convocatòria d’oposició reduïda (Ajuntament de Barcelona)

 

Ha sortit publicada a la intranet el llistat provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits del procés d’estabilització́ de l’Ajuntament de Barcelona.

On consultar el llistat?

 INTRANET> Oficina d’Atenció al Personal> Selecció i provisió> Convocatòries de selecció> Oferta pública> Estabilització per concurs oposició

QUÈ HAIG DE FER ARA?

 

1) Presentació d’al·legacions a la llista provisional:

 Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà̀ de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses. 

Per fer-ho, caldrà accedir a la sol·licitud telemàtica i clicar a “Convocatòria en període d’esmena”:

2) Presentació dels mèrits per a ser valorats en la fase de concurs a través del currículum personal i de la documentació acreditativa dels mateixos, si s’escau. Per fer-ho, caldrà seguir les instruccions que s’indiquen al punt 3 de l’annex 2 de les bases i, una vegada s’ha accedit a la “Sol·licitud telemàtica” clicar a “Convocatòria en període d’esmena”.

 Les persones aspirants que tenen una X a la columna de català o castellà, hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana o castellana. Aquelles persones aspirants que disposin de la documentació acreditativa i que encara no l’hagin aportat podran fer-ho:

  • Durant el termini de presentació d’esmenes d’aquesta llista, accedint de nou al tràmit i adjuntant-la a l’apartat corresponent.
  • Presentant-la fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova per qualsevol dels mitjans tal i com s’estableix a les bases.
  • El mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana/castellana, abans que aquesta comenci, aportant la corresponent fotocòpia.

 

 COM PRESENTAR MÈRITS DES DE LA INTRANET MUNICIPAL?

Les persones aspirants que tenen accés a la Intranet Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hauran de presentar la relació de mèrits a valorar, els documents acreditatius dels mèrits al·legats en la relació de mèrits, així com la titulació que acredita el requisit de titulació de la categoria a la qual participen, de la manera següent:

  1. A través de la Intranet Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, accedir a l’apartat Selecció i Provisió > “Oferta pública”, triar la convocatòria “Estabilització per concurs oposició”.
  2. Accedir al servei “El meu currículum” i actualitzar, si s’escau, el currículum amb els mèrits que s’al·leguen.
  3. Una vegada actualitzat el currículum, cal accedir a la “Sol·licitud telemàtica” i seleccionar la convocatòria corresponent, per tal que el sistema annexi automàticament un PDF amb la informació que consti al servei “El meu currículum”, en finalitzar el tràmit. Aquest procés es podrà repetir tantes vegades com es consideri necessari. En tot cas, a la finalització del termini de presentació dels mèrits, es farà una còpia automàtica de la informació que consti a “El meu currículum”.
  4. En el “pas 2.3.” de la “Sol·licitud telemàtica”, hi haurà habilitat un camp per adjuntar la documentació següent: L’apartat “Documentació acreditativa CV”, on s’haurà d’annexar en un únic arxiu PDF la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i que constin al servei “El meu currículum”, així com la titulació que acredita el requisit de titulació establert a la categoria que participen. L’arxiu no podrà superar els 5 MB de capacitat. Si es vol incorporar o eliminar algun document caldrà tornar a annexar l’arxiu complet. Només es tindrà en compte l’últim arxiu annexat dins del termini establert. Aquells mèrits que constin com a compulsats a “El meu currículum” (icona en negre a l’esquerra de cada registre), no caldrà acreditar-los. Tota la documentació referida als apartats anteriors podrà consultar-se accedint al servei “Les meves convocatòries”
Top