BASES OPOSICIONS BRESSOL (Abril 2009)

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Decret 21/2023 de 7 de febrer d’ordenació dels ensenyaments d’educació infantil

CURRÍCULUM I ORIENTACIONS EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle)

DECRET DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDCATIU INCLUSIU

DECRET 282/2006 – Pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

INSTRUCCIÓ aplicació Annex de Condicions específiques de treball de l’IMEB  al personal educador de les escoles bressol

LLEI D’EDUCACIÓ

LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ

ORIENTACIONS PER L’AVALUACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle)

RECURSOS DE L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA ( Temari CFGS d’Educació Infantil)

TEMARI OPOSICIONS TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL

TEMARI COMÚ OPOSICIONS