Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral – CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral – CEB

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral

Ahir va tenir lloc la reunió  del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de  Barcelona,  on  van  ser  presents  d’una  banda,  els  representants  de  l’administració  del  departament  de  RRHH  i de Serveis Educatius i  el  Servei  de  prevenció  de  Riscos Laborals (SPRL),  i  d’altra  banda  els  representants  dels  diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats van ser els següents:

 Informació sobre accidentabilidad laboral 

Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots de caràcter lleu. S’observa una disminució d’accidents laboral associat al tancament de centres en el període març-juny 2020.

 Reunió amb els Coordinadors de Prevenció de Riscos Laborals 

Aquest curs no es va realitzar al setembre la reunió de Coordinadors de Riscos Laborals i comenten que no  es preveu realitzar-la per la dificultat d’organització en format telemàtic atès que són 300 centres. S’està preparant una presentació en powerpoint i ens indiquen que atendran les consultes de centres que siguin necessàries.
La part social pregunta si es farà alguna formació, donat que el personal PAS no ha pogut fer la formació COVID del Departament d’Educació per problemes d’accés. Tot el personal municipal dels centres educatius ha d’estar donat d’alta al GUAC, però s’ha detectat que està havent-hi problemes. Com ja ens varen dir en la reunió del grup de treball, estan treballant en un protocol.

 Material de Seguretat / EPIS: 

El Servei de Prevenció informa que s’està lliurant material de seguretat als centres educatius, d’acord amb la dotació del Departament d’Educació i material addicional que facilita el Consorci d’Educació.

S’ha proporcionat informació sobre el lliurament del material que es realitza de forma mensual i que es troba detallat per centres en el següent enllaç:

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_covid/lliurament_material_EPI_20201009.pdf

Per part d’UGT s’ha reclamat en diverses ocasions que  el  material  no  ha arribat a alguns centres, en alguns centres ha estat escàs i es recorda que el material  ha de ser lliurat a personal docent i PAS. UGT comenta que hi hagut centres de titularitat de la Generalitat que no han facilitat mascaretes al personal PAS per ser municipals. Des de SPRL se’ns demana que li notifiquem els centres i enviaran un correu per a recordar-lis que el material de seguretat és per a tots/es les treballadors/es.
En relació al personal vulnerable es comenta  que s’ha de  tenir en compte que la durada de les mascaretes  FFP2 és de 8 hores i que l’entrega ha de ser suficient.  Recordem que  els treballadors vulnerables, en cas que es quedin sense mascaretes, ho han de demanar a la direcció del centre per a que faci la petició corresponent.
És per tot això que s’ha demant una correcta planificació de les entregues i amb la quantitat suficient.

Es recorda que en el cas de necessitar més material, els centres poden sol·licitar-lo  per  correu  a: serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat 

En relació a aquest tema, s’ha comentat la necessitat de substituir les mascaretes higièniques reutilitzables per mascaretes FFP2 per a tot el personal.  El Servei de Prevenció  comenta que el Departament de Salut no ho considera així donat que el personal no vulnerable és considerat de risc I .
S’ha consultat també la dotació de mascaretes transparents per a personal i alumnat amb dificultats auditives. El Departament d’Educació està fent lliurament al personal segons el llistat que tenen de centres que han considerat que necessiten aquest tipus de mascaretes transparents homologades. El procés va lent perquè depèn del subministre de l’empresa que les fabrica (8000 unitats diàries per a tota Catalunya) i són molts centres educatius.

En primer lloc es repartirà a centres CREDA, en segon lloc a tot aquell alumnat i treballador/a que tingui problemes de sordesa i després als docents que tinguin alumnat amb aquesta dificultat. Per últim la resta d’alumnes que no tenen cap problema però sí que ho tingui el docent i se’ls hi hagi de repartir. La part social demana que es faci el lliurament al professorat de centres on hi hagi alumnat amb problemes auditius, ja sigui primària com educació infantil. SPRL comenta que els hi estan arribant peticions de centres, i que traslladaran la nostra petició al Dept. Educació. També se’ns informa que entre avui i demà s’enviaran 1500 mascaretes, d’una comanda que va realitzar el Consorci d’Educació però ha de ser el Departament d’Educació qui les subministri. Estan a l’espera que els hi arribi, però no poden donar data pel subministrament de l’empresa que les fabrica.
Pel que fa a la reposició de gel hidroalcohòlic, la part social manifesta que no s’està tenint en compte el volum d’alumnes del centre i per això la direcció d’alguns centres grans ha d’estar demanant més gel constantment. Se’ns comenta que és inevitable que ho hagin de demanar, per motius de distribució i logística, mentre no tinguin una previsió de quan arribarà el gel de manera sistematitzada.

UGT pregunta per la situació en quant al lliurament de les bates als TEE de les escoles d’educació especial. Se’ns comenta que encara no els hi ha arribat l’últim lliurament del Departament que havia de ser la setmana passada. En aquest lliurament, a més a més de les bates també hi va gel hidroalcòlic i unes catifes per netejar els peus. S’ha reclamat, però encara no tenen més informació.

La part social -els representants del Comitè d’Empresa- també comenta que s’haurien de revisar les mampares de les telefonistes a la seu del CEB perquè no protegeixen, perquè la gent es posa de peu al davant i no fan la seva funció de protecció. Es revisarà per tal de posar mampares que pengin del sostre.

La part social -els representants del Comitè d’Empresa- fa constar en acta que s’ha agafat un espai nou en una planta de la seu del CEB on no es vulneren les mesures sanitària enfront del COVID. SPRL explica que ja han anat a veure els espais, on han detectat algunes mancances que ja han traslladat a Equipaments Educatius; ja s’ha revisat i es donarà solució. Pel que fa a l’ocupació, es va detectar que hi havia 2/3 persones de més i des de SPRL comenten que estan al damunt de l’àrea corresponent recordant-lis que han de complir les mesures de seguretat. Des de SPRL ens informen que ho traslladaran més amunt, al Carles Arias. Des d’UGT manifestem que ja s’ha parlat en ocasions i per tant si no es posa solució, no quedarà altra via que denunciar a Inspecció de Treball.

UGT pregunta la previsió de l’avaluació de riscos psicosocials de la seu del CEB. SPRL comenta que no es pot donar cap previsió, precisament per la situació actual, però que en el moment que trobin una fòrmula que vegin que si es pot fer, ho farien doncs és la primera que tenen per a programar.

  Informació Casos personal vulnerable i treballadores embarassades:  

SPRL ens informa de les dades actualitzades del personal a qui es va fer la valoració a través del qüestionari de vulnerabilitat. De les 626 valoracions:
-110 han estat descartats i considerats no vulnerables.
– Hi ha 129 persones de més de 60 anys.
– Informen dels graus de vulnerabilitat dels casos considerats com a vulnerables: 163 persones de grau I, 83 persones de grau III  i 4 persones de grau IV.
–  26 persones no van respondre el segon qüestionari on calia aportar documentació justificativa  i no s’ha tornat a sol·licitar perquè entenen que no volen comunicar les dades.
Pel que fa a les treballadores embarassades , un total de 8 treballadores,  4 es troben en situació de baixa , 1 s’ha determinat en situació d’incapacitat temporal per l’SGAM (Servei General d’Avaluacions Mèdiques) i 3 treballadores han adaptat el seu lloc de treball .

 Test PCR:

Es torna a demanar la necessitat de realitzar els test PCR al personal dels centres educatius. SPRL respon que aquesta qüestió la determina el Departament de Salut i es realitza a contactes estrets a casos positius. Explica que segueixen les directius de Salut: la majoria de docents i personal PAS que estan en un institut bàsicament al no ser un grup bombolla -que està tota la jornada laboral els cinc dies de la setmana amb el mateix grup- d’entrada no es considera contacte estret i per això no es fa la prova PCR. La part social manifesta el seu desacord, perquè els TEEI si que estan els 5 dies de la setmana i no se’ls hi fa el test.
La part social torna a insistir que no està d’acord que no se’ns faci el test PCR per no fer un greuge comparatiu entre docents municipals i del departament però insistim que és un greuge comparatiu respecte al personal de l’Ajuntament de Barcelona.
En el següent enllaç facilitem les dades en relació a les dades d’incidència de la COVID 19 en els centres del Consorci d’Educació de Barcelona.

https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/DADES_actualitzades_incidencia_COVID19_centres_CEB.pdf

 Test d’antígens a l’alumnat: 

S’ha tornat a tractar i es reafirma l’oposició dels sindicats a la realització dels tests d’antígens a alumnat per part del professorat.

 Ventilació i baixes temperatures a espais: 

En relació al  problema de ventilació i baixes temperatures (per sota dels límits establerts), es comenta que s’ha fet un estudi per part de sindicats on es disposa de  dades indicatives de que  no compleixen els requisits sanitaris en alguns espais. Ens informen que El Consorci d’Educació farà un estudi en diferents centres, un d’ells municipal i es convocarà a la part social.
Top