DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS

LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC

LLEI 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

Decret 21/2023 de 7 de febrer d’ordenació dels ensenyaments d’educació infantil

EL MODEL EDUCATIU DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

MODEL EDUCATIU (EEAEN)

REGLAMENT ORGÀNIC DE CENTRES D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS