DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS

LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC

Decret 354/2001, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa.

Decret 25/2008, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés.

Instruccions per a la implementació de la resolució SLT/2700/2020 – CMMB –  30octubre2020

Instruccions per a la implementació de la resolució SLT/2700/2020 – EMM –  30octubre2020

Instrucció Gerència  IMEB. Relativa a la prestació de serveis del personal  – 10setembre2020

SEXENNIS – Reconeixement dels estadis docents

REIAL DECRET 989/2000 – Sobre especialitats del professors de música i adscripció

DECRET 179/1993 – Pel qual es regulen les escoles de música

TITULACIONS EQUIVALENTS ALS CERTIFICATS DE CONEIXEMENT DE CATALÀ