Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Cobrament del mes de juliol persones substitutes – CEB

Cobrament del mes de juliol persones substitutes – CEB

 

Cobrament del mes de juliol persones substitutes

 

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2023 i
  • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 d’octubre de 2023, del document acreditatiu de la realització de la formació al Consorci d’Educació de Barcelona.
Si no s’acredita abans d’aquesta data, l’import líquid percebut en la nòmina del mes de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers, per tal que es retorni l’import mitjançant l’ingrés en el compte restringit del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents d’altres administracions, ja siguin dins de Catalunya o en d’altres comunitats autònomes, podran acreditar aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria, també, abans del dia 31 d’octubre de 2023. Amb aquesta acreditació presentada quedaran exempts d’haver d’acreditar la formació de juliol. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2023. En ambdós casos s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.

Top