Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > CONCURS MOBILITAT CATEGORIA SUBALTERN/A (Ajuntament de Barcelona)

CONCURS MOBILITAT CATEGORIA SUBALTERN/A (Ajuntament de Barcelona)

Us informem que avui ha sortit publicada la llista provisional de mèrits del Concurs de mobilitat restringida per al personal adscrit al lloc de treball de subaltern del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), o altres Instituts Municipals, després que es reunís ahir la Junta de Valoració.

En dita reunió s’ha dut a terme la valoració de mèrits de la fase de mobilitat, i s’ha efectuat la proposta de destinació d’aquelles persones candidates que han obtingut la millor puntuació (d’acord amb els criteris i barem de mèrits establerts al punt 5 de les bases de la convocatòria) i d’acord amb l’ordre de preferència que hagi manifestat el/la aspirant.

Ja podeu consultar la proposta de resolució del concurs a la intranet:
Oficina d’Atenció al personal > Selecció i provisió > Convocatòries > Mobilitat horitzontal. 
Et recordem que, un cop publicada la proposta de resolució del concurs, a fi i efecte que els interessats puguin formular les observacions o les reclamacions que considerin pertinents, s’obre un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta proposta per a fer-ho, tal i com s’estableix a l’annex III apartat 3 de les bases.

Termini presentació al·legacions: del 16 de juny fins al 30 de juny, ambdós inclosos, 

Finalment i transcorregut aquest termini, es publicarà a la Gaseta Municipal la valoració definitiva dels mèrits.

Top