DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS

LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC

 

DECRET DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDCATIU INCLUSIU

DECRET 282/2006 – Pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres

 

EL MODEL EDUCATIU DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

REGLAMENT ORGÀNIC DE CENTRES D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

CURRÍCULUM I ORIENTACIONS EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle)

ORIENTACIONS PER L’AVALUACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle)

TEMARI OPOSICIONS TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL