DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS

LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC

LLEI 8/2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

INSTRUCCIÓ aplicació Annex de Condicions específiques de treball de l’IMEB  al personal educador de les escoles bressol

DECRET DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDCATIU INCLUSIU

DECRET 282/2006 – Pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres

EL MODEL EDUCATIU DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

REGLAMENT ORGÀNIC DE CENTRES D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

CURRÍCULUM I ORIENTACIONS EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle)

ORIENTACIONS PER L’AVALUACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL (primer cicle)

TEMARI OPOSICIONS TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL