Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > MESA GENERAL CEB – AJUNTAMENT DE BARCELONA

MESA GENERAL CEB – AJUNTAMENT DE BARCELONA

MESA GENERAL CEB – AJUNTAMENT DE BARCELONA

Informem que aquest dimarts, 7 de maig, vam ser convocats pel CEB i la representant de l’Ajuntament de Barcelona, arran de la petició en Mesa General d’UGT i CCOO per posar damunt la taula els temes pendents del nostre col·lectiu d’educació. Des de l’última reunió de Mesa General del CEB, a 28 de novembre de 2023, que no se’ns havia tornat a convocar.
Per part d’UGT vàrem enviar un llistat de temes per demanar que fossin tractats en l’ordre del dia.
Des d’UGT CEB hem manifestat aquesta situació d’enquistament dels temes i hem demanat establir un calendari real de treball per avançar en temes urgents i importants, com són:
 • Bases de l’oposició ordinària
 • Processos d’estabilització: mèrits, oposició reduïda
 • Borses docents
 • Borses PAE i PAS
 • Integració PT a PS
 • Comissió tècnica PAE
 • Comissió tècnica Massana
 • Situació col·lectiu PAS
 • Previsió aplicació acord signat per UGT i CCOO amb el Departament d’Educació
 • Intranet municipal i web CEB (respecte a la informació i gestió de permisos i llicències)
 • Contractació personal substitut
 • RLT
 • OMES i oficina d’atenció d’Urquinaona

1) Bases oposició ordinària:

Des d’UGT preguntem a l’administració si ja han pogut treballar totes les al·legacions que hem presentat a la proposta de bases d’oposició ordinària (més de 65 al·legacions) i quant tenen previst tenir el document revisatamb el nou redactat.
Demanem que l’oposició ordinària no es convoqui fins a finalitzar l’oposició reduïda, per tal que les persones tinguin clar si s’han de presentar o no al nou procés.
Demanen també per les bases de l’oposició ordinària de Massana i el seu temari.
Una altra qüestió important que s’ha preguntat a RRHH és si s’aplicarà o no el nou currículum que entra en vigor el proper curs 2024/25 a les bases de l’oposició ordinària.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Estan treballant en el document de bases ordinàries i esperen poder tenir-ho enllestit per la setmana vinent.
Tindran present la petició de no iniciar el procés d’oposició ordinària fins a no finalitzar el de reduïda.
Ens comenten també que ens faran arribar la proposta de bases de Massana la setmana vinent.
Queda pendent que es concreti quin serà el currículum que s’aplicarà per FP.

2) Processos d’estabilització: mèrits, oposició reduïda

Reclamem tenir més informació dels canvis produïts en el procés d’estabilització de mèrits i que afecten a l’oposició reduïda. Demanen informació sobre els tribunals que s’han desconvocat pel procés d’oposició reduïda, així com també reclamem poder revisar el nombre de places per especialitats que han de sortir a l’oferta pública (oposició ordinària).

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Ens contesten que es tractarà aquest punt a la propera reunió prevista pel dijous 23 de maig.

3) Borses docents

Posem de manifest que des de fa molt temps venim denunciant la situació absolutament il·legal que s’està produint en quant al procés de selecció i accés de docents a les borses municipals.
No existeix gestió de borses en l’àmbit municipal, i el personal és seleccionat directament de la borsa de la Generalitat de Catalunya per cobrir vacants municipals. La situació és greu: no  hi ha transparència i la borsa està morta. No hi ha transparència tampoc per la gent que entra no sap que està en un centre municipal i es pensen que estan a la Gene i no són conscients que això els hi perjudicar a l’hora de fer mèrits (hi ha professionals que van ballant d’una administració a una altra).

És urgent poder definir una normativa de borses municipal que sigui aplicada i que pugui donar servei a les nostres escoles sense tenir que recórrer al personal de la Generalitat.

RESPOSTA  ADMINISTRACIÓ:
Reconeixen que han seleccionat personal de la borsa de la Generalitat de Catalunya, en situacions en les que no existien candidats a la borsa municipal. Diuen que han fet gestió de sol·licituds però què, en algun cas, no han trobat personal capacitat i disponible per cobrir les substitucions.
Tenen una nova proposta de bases en la qual han estat treballant i ens la faran arribar en breu.

4) Borses PAE i PAS
Una altra qüestió que reclamem és que es posi ordre a les borses del personal PAE municipal i que tinguem llistes pròpies. Cal calendaritzar i posar en marxar la Comissió Tècnica del PAE.
Reclamem que la borsa actualitzada a data de 30 de juny sigui publicada a principis de juliol i no al mes d’octubre quan ja s’han fet totes les adjudicacions. Exigim més transparència i que les persones treballadores puguin saber en quin ordre o quanta gent tenen per sobre a la llista abans de fer les adjudicacions.

5) Integració PT a PS
Denunciem la vergonyosa situació respecte a la integració del cos PT a PS que, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona, a diferència de la Generalitat de Catalunya, encara no s’ha realitzat.
Demanen amb caràcter d’urgència que des de RRHH es posi en marxa ja el procés i que els companys tinguin actualitzades les seves retribucions com la resta de professionals de la FP.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Han elaborat les bases del procés d’integració i actualment estan en mans de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació. Tan bon punt estiguin aprovades es posarà en marxa la convocatòria d’integració.

6) Comissió tècnica PAE

Denunciem una vegada més la situació límit del col·lectiu PAE: en quant a les situacions d’agressions que pateixen en alguns centres per part dels alumnes, a la revisió de les funcions que realitzen i la seva categoria professional dintre de l’Ajuntament (és més baixa que la que tocaria per titulació). També denunciem la il·legal manca de mobilitat -com a la resta de treballadors de l’Ajuntament de Barcelona- i la no convocatòria de la Comissió Tècnica del PAE, signada per conveni, i que respon a una deixadesa total envers a aquest col·lectiu tant per part de l’Ajuntament com pel CEB.
Des de CCOO, en el seu torn de paraula, lliura a l’administració un document signat per la majoria del personal PAE dels nostres centres educatius, on es posa de manifest la seva situació i les seves demandes. La UGT dóna per lliurat el document a l’administració i no ho fa donat que tenim el segon torn de paraula.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Reconeixen que la situació del col·lectiu s’ha de tractar en la seva corresponent mesa Tècnica i es comprometen a entrar més al detall per donar solució a les demandes del col·lectiu que es puguin abordar de forma directa.

7) Situació col·lectiu PAS

Expliquem que hi ha llocs de treball que estan en zones de pas o amb corrent d’aire i no se’n fa un seguiment, així com també que hem trobat escoles on no hi ha intèrfons i això provoca, de forma intermitent, l’abandonament del seu lloc de treball.
Demanem també més informació al personal PAS per saber a qui adreçar-se quan tenen problemes d’ergonomia amb les cadires del seu lloc de feina.

8) Comissió tècnica Massana

Venim demanant des de fa molt temps que es doni compliment als acords signats per conveni, entre els quals està la convocatòria de la Comissió Tècnica de Massana. Recordem que els acords signats per conveni són d’obligatori compliment per part de l’administració i això no s´està fent. La opció que només ens queda a la part social davant d’aquesta situació és la denúncia.
Tenim pendent tractar les condicions d’aquest personal en quant a horari i salari, ja que ara mateix ja no és personal homologat i sí personal laboral de l’Ajuntament de Barcelona.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Per atendre gestions urgents i, degut a les limitacions de personal que té RRHH, no s’han posat en marxa les comissions tècniques signades per conveni, ni la de Massana ni la del PAE.
Tenen la voluntat que en aquestes meses de treball es puguin calendaritzar també aquestes Meses Tècniques i tractar totes aquestes qüestions.

9) Previsió aplicació acord signat per UGT i CCOO amb el Dept. Educació
Demanen que els acords signats per UGT i CCOO en el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  siguin d’aplicació directe al personal municipal. També que es determini el calendari per a la seva aplicació.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
En moltes informacions referents als acords signats en el marc del Departament d’Educació s’assabenten fins i tot després que nosaltres.
Estan esperant la comunicació formal d’aquestes mesures i el desplegament de com s’han d’aplicar a tot el personal del CEB (Generalitat i Ajuntament).

10) Intranet municipal i web del CEB: manca d’informació i gestió de permisos i llicències.

Actualment la intranet municipal no està totalment oberta en les seves aplicacions de gestió pel personal d’educació. El personal no pot tenir accés a molta informació del seu perfil professional. És urgent que estigui obert per tothom i que hi hagi més transparència a l’hora de gestionar el banc del temps.

En el cas de la web del CEB, tota la informació i tramitació de permisos i llicències o no existeix o està desfasada. El personal no té clar què ha de fer ni com ho de fer per demanar determinats permisos.
Al final és la part social qui acaba informant, en bona part, als professionals sobre com demanar aquests  permisos.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ
Es contemplarà en el calendari de meses de treball la revisió i modificació de la informació penjada a la web del CEB.

11) Contractació personal interí i interí substitut.

Expliquem que en el cas del personal interí i substitut molta gent no sap, fins i tot, ni a quina administració està treballant. No existeix un protocol de nouvinguda, no tenen informació de drets i deures, permisos, llicències, condicions de cobrament de nòmina inicial (retenció del 50% del salari). Les vacants sortiran a oposició en tres anys després que es generen i la gent no està informada de que això és així. Destaquem també la problemàtica que suposa meritar en totes dues administracions.
Degut al problema existent amb les borses buides en determinades especialitats, sobretot de secundària, s’està agafant a personal sense requisits de titulació, i no se’ls informa que no podran opositar. Aquestes persones aniran al carrer per que no tenen els requisits que sí són indispensables per poder opositar i no són coneixedores d’aquesta situació tan greu.
RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Les persones contractades sense requisits sí són conscients que els hi manquen aquests requisits i que tenen tres anys de marge fins la convocatòria de l’oposició per poder treure’s el màster i/o nivell d’idiomes per poder complir els requisits exigits per a l’oposició. No hi ha resposta en quant a les situacions de manca de titulació universitària en l’especialitat on es demana.

12) RLT
Demanem transparència referent a la informació i dades que es proporcionin de la RLT.
Posem de manifest que en el cas del CEB s’estan publicitant processos i convocatòries de selecció de personal només en els canals  de la Generalitat de Catalunya i no de l’Ajuntament de Barcelona. Això implica que el personal municipal no tingui accés a les convocatòries per manca d’informació.

RESPOSTA ADMINISTRACIÓ:
Estan treballant en la RLT, i molt possiblement la setmana vinent ens puguin fer arribar la informació. A altres qüestions no donen resposta però prenen nota.

13) OMES i oficina d’atenció  d’Urquinaona
Expliquem a l’administració que la plantilla d’atenció al públic de les OMES i de l’oficina d’Urquinaona s’ha reduït de forma significativa des de que es va signar l’acord de condicions per a aquest personal. Aquesta circumstància  ha repercutit en els horaris i no s’està complint ara mateix aquest acord. És urgent la revisió d’aquest acord i veure si s’ha de fer ampliació de plantilla per donar compliment.

RESPOSTA ADMINISTRACIO:
Prenem nota i revisem amb els responsables del departament les condicions actuals de la plantilla. Tornem a tractar el tema en pròxima reunió de treball.

Seguim tenint una llista molta llarga de temes a tractar… Esperem poder donar-te més informació ben aviat.

Top