Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (24.10.2023)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (24.10.2023)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (24.10.2023)

Avui, 24 d’octubre, ha tingut lloc la primera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2023/2024, on ha tingut lloc la constitució del nou Comitè de Seguretat i Salut i s’han presentat els nous membres representants dels diferents sindicats amb representació en Educació (8 delegats) i els representants de l’administració en mateix nombre de les diferents àrees del Consorci d’Educació de Barcelona (Recursos Humans, d’Equipaments Educatius, de les Direccions de centres municipals, Inspecció Educativa, Ensenyament Postobligatori, Educació i territori, i de l’àrea d’inclusiva, estant present la representant del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, com a assessora).

Els temes tractats han estat els següents:

  • Accidentalitat laboral  abril-maig 2023
Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del mesos de juny a setembre de 2023, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, essent tots de caràcter lleu.
Recordem que a la reunió anterior es va acordar un grup de treball per abordar la incidència de l’accidentabilitat per contencions  a les escoles d’educació especial, i informem que s’ha agendat per al proper mes de novembre.
  • Reunió amb els Coordinadors de Prevenció de Riscos Laborals
Durant aquest mes d’octubre es va realitzar la reunió informativa per als coordinadors de riscos laborals, i ens informen que la participació ha estat del 87%.
  • Campanya d’exàmens de salut del personal treballador. Situació actual

S’estan realitzant els exàmens de salut per a docents i ens informen que degut a una incidència organitzativa, de caràcter puntual, s’han traslladat al mes de gener alguns centres.

  • Seguiment de les adaptacions de llocs de treball

UGT ha sol·licitat la revisió del procediment general  de l’adaptació del lloc de treball per donar compliment als articles 25 i 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, on s’estableixen els tràmits per a la sol·licitud d’adaptació, les mesures preventives que se’n poden derivar i el procediment de comunicació a l’interessat/a i als membres del Comitè de seguretat i salut de les mesures que s’adopten per a la protecció de la salut dels treballadors i treballadores.

  • Actuacions per fer front a altes temperatures en centres educatius els propers mesos

A petició d’UGT, s’ha tornat a insistir en la necessitat d’actuacions a les escoles i instituts per les altes temperatures. Es trasllada el neguit dels treballadors /es que han patit durant tot el mes de setembre temperatures altes a les aules i s’ha manifestat malestar a les aules , així com també queixes de l’alumnat i de les famílies a les reunions d’inici de curs , sense poder donar una resposta clara d’actuacions que es faran

La resposta des de l’àrea d’equipaments educatius ha estat que donat que les temperatures exteriors han superat els 30ºC, són conscients de la problemàtica actual i que els mitjans passius disponibles (ventilació creuada, ventiladors, tendals) no redueixen les temperatures. És per això que ens informen que l’Ajuntament de Barcelona, realitzarà una dotació de 100 milions d’euros per a la realització d’un projecte de climatització de centres públics municipals que es durà a terme en 170 escoles.

El projecte, ens anuncien que es dividirà en dues fases de tres anys, que en funció d’una llista elaborada segons característiques constructives, situació i orientació dels centres, entre d’altres aspectes, es prioritzaran les intervencions. El projecte s’iniciarà aquest proper any 2024. S’informarà a la part social segons s’avanci en aquestes actuacions.

  • Relació de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina

Ens informen s’ha resolt per part de la Comissió i seguint  el  protocol d’assetjament laboral  per a la prevenció, detecció i actuació en casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball  de l’Ajuntament de Barcelona,  el cas que es va obrir el mes de juny a un centre municipal, amb l’adopció de mesures preventives que es seguiran en el si del Comitè de Seguretat i Salut, i es seguirà amb l’estudi psicosocial iniciat en aquest centre.

Top