Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (04.07.2023)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (04.07.2023)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (04.07.2023)

Avui, 4 de juliol, ha tingut lloc la tercera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del Consorci d’Educació de Barcelona del curs 2022/2023 on han estat presents, d’una banda, els representants de l’administració de l’àrea de RRHH, d’Equipaments Educatius, de les Direccions i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d’altra banda els representants dels diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats han estat els següents:

  • Accidentalitat laboral  abril-maig 2023

Ens informen de les taules d’accidentalitat laboral del període abril-maig 2023, amb la relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots de caràcter lleu, destacant els accidents In itinere, en anar i tornar del domicili a la feina. Es tracta la necessitat de fer algun tipus d’informació per sensibilitzar en la incidència d’aquests accidents.

En relació a la demanda de la part social sobre la necessitat d’establir mesures preventives per a reduir els accidents per contencions en els centres d’educació especial, s’acorda la realització al setembre d’una reunió per analitzar les dades d’accidentalitat i valorar possibles intervencions.

  • Seguiment de les adaptacions de llocs de treball
Se’ns informa d’un total de 12 adaptacions de lloc de treball i les mesures preventives a adoptar.
UGT ha sol·licitat ésser informat del seguiment d’aquestes mesures de prevenció, prioritzant aquelles que requereixen l’adopció de mesures tècniques o la dotació de recursos per tal de dur-les a terme.
  • Situació dels simulacres als centres educatius 
En relació a la realització del simulacre d’evacuació ens informen que un 97% dels centres municipals ho ha realitzat. S’ha tornat a reclamar la necessitat d’estudiar el sistema de comunicació d’alarma del CEE Vil·la Joana.
  •  Actuacions per fer front a altes temperatures en centres educatius els propers mesos
L’àrea d’equipaments educatius ens presenta les dades de les actuacions que s’estan realitzant per fer front a les altes temperatures. Se’ns informa que cada centre disposa d’una fitxa del Pla de Millora Ambiental on es troben detallades les actuacions a realitzar. Tot i que s’estan realitzant visites a centres per part dels tècnics d’equipaments educatius, són actuacions que es preveuen que s’aniran executant durant el curs 23-24 i que en cas de dubte les direccions poden contactar amb l’àrea d’equipaments educatius.
  • Relació de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina
Ens informen que  es segueix el  protocol d’assetjament laboral  per a la prevenció, detecció i actuació en casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment hi ha un cas en curs i se’ns informa al Comitè de Seguretat i Salut seguint el que estableix el citat protocol.
  • Seguiment de la planificació preventiva derivada d’avaluacions psicosocials als centres educatius
La part social ha demanat informació sobre els seguiment de l’avaluació de riscos psicosocials realitzats i sol·licita que l’empresa ha de fer un requeriment a les direccions que no adoptin les mesures que se’n deriven de dita avaluació.
  • Conveni de col·laboració amb l’Hospital del Mar
Se’ns fa un resum del nombre de persones ateses per el servei PAICEB. Des de gener de 2023 s’han donat 22 casos i es fa el seguiment d’altres casos d’atenció psicològica (68) i psiquiàtrica.
Recordem que el PAICEB és un programa que s’adreça a tot el personal dels centres municipals i al personal de la seu central del Consorci que voluntàriament desitgi acollir-se.
Aquest servei té com a objectiu específic l’assistència de trastorns psicològics, la prevenció de trastorns que poden derivar en patologia psiquiàtrica, així com reduir les repercussions de l’estrès laboral. Per demanar cita les treballadores i els treballadors poden posar-se en contacte a través del correu  paiceb@psmar.cat
Top