Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Ajuts per a estudis de llengües i universitaris cursats i aprovats durant el curs acadèmic 2021-22

Ajuts per a estudis de llengües i universitaris cursats i aprovats durant el curs acadèmic 2021-22

Ajuts per a estudis de llengües i universitaris cursats i aprovats durant el curs acadèmic 2021-22

Us informem que ja es pot demanar els ajuts per estudis de llengües o per estudis universitaris cursats i aprovats durant el curs acadèmic 2021-2022.

Per sol·licitar-ho s’ha d’anar a la Intranet. dins l’espai Ajuts de l’Oficina d’Atenció al Personal trobaràs les bases (enllaç ) i l’enllaç a la sol·licitud:   INTRANETOficina d’Atenció al PersonalAjuts

 Qui pot demanar els ajuts?

 • El personal de l’Ajuntament o dels seus organismes i ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball.

 • Estar en servei actiu en el moment de la sol·licitud.

 • Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de presentar la sol·licitud.

 • També el podrà demanar el personal que en el moment de presentar la sol·licitud es trobi en situació d’excedència voluntària per tenir cura de fill o filla, o per cura de familiar, o estigui en situació d’excedència per violència de gènere.

 Calendarització

 • Termini de presentació de sol·licituds; des del 21 de febrer fins al 20 de març de 2023 (ambdós inclosos).

 Resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria i proposta d’imports dels ajuts:

 • En el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió aprovarà i farà públics els resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria, amb indicació de la causa d’exclusió, quan sigui el cas. Es farà publicitat de la llista resultant amb la proposta d’imports dels ajuts a la Intranet municipal.
 • Les persones interessades podran formular al·legacions i esmenar, si s’escau, els defectes causants de l’exclusió provisional, en el termini de 15 dies naturals, a partir de l’endemà de l’exposició dels resultats provisionals.

 Detall i quantia del programa d’ajut universitari

L’objecte d’aquest programa és compensar part de les despeses personals generades per cursar estudis de grau, postgrau i doctorat. Els conceptes d’ajut que integren aquest programa són els següents:

 • Despeses per crèdit matriculat en els estudis de grau

 • Despeses per crèdit matriculat dels estudis de postgrau

 • Despeses de doctorat. Per obtenir l’ajut caldrà acreditar que s’ha superat l’estudi cursat i el nombre de crèdits obtinguts.

 • S’estableix un import màxim de l’ajut a percebre per persona i curs lectiu de 400 € d’acord amb els criteris següents:

 • Només s’abonaran les despeses per crèdits matriculats i superats

 • Si es superen tots els crèdits matriculats s’abonarà la totalitat de la despesa de matrícula fins a un màxim de 400€.

 • Si no es superen tots els crèdits matriculats s’abonarà la quantitat que correspongui, calculada proporcionalment a la despesa de matrícula, fins a un màxim de 400€.

 • En el cas dels estudis de doctorat només s’atorgarà l’ajut en el curs lectiu que s’acrediti que s’ha superat i per un màxim de 400 € per persona.

 Detall i quantia del programa d’ajut de llengües

S’estableix un import màxim de l’ajut a percebre per persona i curs lectiu per a l’estudi fet i superat, d’acord amb el barem següent:

 • Si els estudis acrediten l’obtenció d’un nivell dels que s’estableixen al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa (MCER), 400 €.

 • Si els estudis no acrediten l’obtenció d’un nivell (MCER) però se n’acredita la superació, 200 €. Aquest imports màxims seran els mateixos amb independència del caràcter públic o privat del centre d’estudis.

BASES AJUTS ESTUDIS UNIVERSITARIS
BASES AJUTS ESTUDIS DE LLENGÜES
Top