Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Sobre el concurs-oposició de consolidació

Sobre el concurs-oposició de consolidació

 Sobre el concurs-oposició de consolidació

 

Us informem que ahir dia 28 de desembre de 2022 es van publicar les bases del  concurs d’oposició de consolidació. 

El termini de presentació: 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (és a dir, del 29 de desembre al 17 de gener).
No patiu que és probable que els primers dies la plataforma estigui colapsada, tindrem temps de sobres.

Us deixem el link amb el desplegament de les bases és MOLT IMPORTANT que les llegiu atentament:

Anunci oposicio consolidacio.pdf

No obstant, us hem fet un resum perquè es vegin més clares les diferents parts del procés:
 
 1. Accedir a la sol·licitud telemàtica: 

 • Qui no disposi d’intranet cal presentar la sol·licitud telemàtica a Seu electrònica (Oferta pública > estabilització per concurs oposició > sol·licitud telemàtica)

 • Les persones que disposin d’intranet cal presentar la sol·licitud telemàtica a l’apartat Selecció i provisió > oferta pública > estabilització per concurs oposició > sol·licitud telemàtica. 

 
 1. Instruccions d’emplenament de la sol·licitud

 • Pagament estàndard de la taxa d’inscripció seleccionar l’opció Sense bonificació. La taxa per la categoria A2 és de 26,08 euros. La taxa per la categoria B és de 16,12 euros.

 • Reducció del 100% de l’import en cas de trobar-se en situació de desocupació.

 • Reducció del 100% de l’import en cas d’una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

 • Reducció parcial en cas de tenir la condició de família nombrosa o monoparental, de categoria especial o general.

*Sempre cal acreditar-ho i presentar la documentació pertinent.

 • Altres dades de la sol·licitud telemàtica són: 

 • Marcar la casella Declara que compleix els requisits de la convocatòria, coneix les bases i que les dades que indica són certes.

 • Seleccionar la titulació que s’acredita com a requisit d’accés.

 • Indicar que disposem de certificat de nivell c de català. Annexar el certificat al pas 2.3 del tràmit d’inscripció.

 • Indicar si es té o no alguna discapacitat. Si es marca sí, hi haurà l’opció d’adequar el temps i mitjans al pas 2.2.

 

*Mentre la sol·licitud de participació estigui oberta, les persones aspirants podran modificar les sol·licitud telemàtica tantes vegades com els calgui.

*Tota la documentació annexada a la sol·licitud telemàtica es podrà consultar des del portal de tràmits accedint a portaltramits.

*Es rebrà un PDF amb el registre d’inscripció al correu facilitat.

 
 1. Presentació de mèrits per ser valorats i valorades a la fase de concurs

Oferta pública > estabilització per concurs oposició.

 • Accedir al meu curriculum amb el certificat electrònic corresponent i actualitzar cv amb els mèrits que s’al·leguen.

 • Accedir a Sol·licitud telemàtica i seleccionar convocatòria corresponent, per tal que el sistema annexi un pdf amb la informació facilitada al meu curriculum. 

 • A l’apartat documentació acreditativa cv s’annexarà un únic pdf amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, així com la titulació que correspon a la categoria. 

 • Des de la intranet municipal: accedir a Selecció i provisió > oferta pública > estabilització per concurs oposició.

 • Accedir al meu curriculum amb el certificat electrònic corresponent i actualitzar cv amb els mèrits que s’al·leguen.

 • Accedir a Sol·licitud telemàtica i seleccionar convocatòria corresponent, per tal que el sistema annexi un pdf amb la informació facilitada al meu curriculum. 

 • A l’apartat documentació acreditativa cv s’annexarà un únic pdf amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, així com la titulació que correspon a la categoria. 

*Els mèrits que constin com a compulsats a El meu curriculum (icona negra a l’esquerra de cada registre) no caldrà acreditar-los. 

 
 1. Presentació d’al·legacions a la valoració provisional de mèrits

Accedir de nou a la sol·licitud telemàtica, tal i com s’indica al punt 1, apartat Accés a la sol·licitud telemàtica d’aquest annex 2, i adjuntar la documentació següent:

 • A l’apartat al·legacions mèrits provisionals, es podrà annexar en un únic arxiu en pdf les al·legacions a presentar amb nom i cognoms.

 • A l’apartat documentació acreditativa cv, es podrà annexar en un únic arxiu en pdf la documentació que acrediti el mèrits al·legats.

 
 1. Presentació d’instàncies genèriques a través del registre electrònic

Presentació a través del registre electrònic Registre electrònic | Seu electrònica des de l’enllaç de ciutadans (instància genèrica > inici tràmit online).

*Excepcionalment es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment comú de les administracions públiques.

Top