Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (25.10.2022)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (25.10.2022)

Reunió Comitè Seguretat i Salut Laboral CEB (25.10.2022)

Avui, 25 d’octubre, ha tingut lloc la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL)
del Consorci d´Educació de Barcelona del curs 2022/2023 on han estat presents, d´una
banda, els representants de l´administració de l’àrea de RRHH, dels Serveis Educatius i el
Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), i d´altra banda els representants dels
diferents sindicats amb representació en educació, entre ells UGT.

Els temes tractats han estat els següents:

● Relació d’accidentalitat laboral del període juny-setembre 2022.
Ens informen de les taules d´accidentalitat laboral del període juny-setembre 2022, amb la
relació d’accidents amb i sense baixa dels diferents centres municipals, tots de caràcter lleu,
a excepció d’un de caràcter més greu amb baixa i que ha estat realitzant activitat esportiva.

● Campanya d’exàmens de salut personal treballador al curs 22-23.
S’ha iniciat la campanya d´exàmens de salut adreçat a tot el personal de les escoles
municipals (primària).
S’ha fet un seguiment de l’acceptació dels exàmens de salut, recordem que és voluntari, i
ha estat del 66% aproximadament. Ens informen que fa uns dies que s’estan donant cites
per a la realització de la vigilància de la salut.
Destacar que per a agilitzar les proves i un bon funcionament de la gestió de les visites si
un treballador té cita i per qualsevol motiu no pot assistir, és important avisar al centre mèdic
amb una antelació de 48h.

● Situació dels simulacres als centres educatius en el curs 22-23.
Per aquest curs 22-23 es tornaran a realitzar els simulacres d’emergència de forma pràctica
i s’han de realitzar a totes les escoles i instituts durant el primer trimestre. S’han notificat
algunes incidències tècniques de funcionament del sistemes d’alarma a equipaments
educatius, com és el cas de l’Institut Narcís Monturiol. S’ha recordat que estan pendent de
millores en el sistema d’alarma a l’escola Vil·la Joana.

● Estudis psicosocials a la seu del CEB i als centres educatius
S’han infomat de la planificació de les reunions amb els diferents equips a la seu del
Consorci d’Educació de Barcelona per a la realització de l’estudi psicosocial. Estan
planificades sessions informatives i per a la realització dels qüestionaris que estableix la
metodologia de l’estudi.
En relació a altres estudis psicosocials que ja s’han iniciat, UGT insisteix en la necessitat
d’accions informatives dirigides a informar sobre protocols en cas de gestió de conflictes o
d’assetjament. Es recorda a tots els treballadors i treballadores sobre la possibilitat
d’assessorament en l’àmbit laboral per part del Servei de PRL davant l’existència d’una
problemàtica concreta de caràcter personal o conductes de risc de tipus psicològic al centre
de treball.

● Pla d’actuació per a fer front a altes temperatures als centres educatius
S’ha fet el seguiment de les actuacions per part de l’àrea d’equipaments educatius en els
centres educatius en aquests darrers mesos a les escoles i instituts per a la millora de les
condicions ambientals. Ens informen que s’està preparant una inversió per a fer front a les
altes temperatures, encara que es tracta d’actuacions que es realitzaran de manera
esglaonada per l’alta inversió que suposa. Ens han informat de que s’ha realitzat la
inspecció de 39 centres educatius i s’ha adoptat mesures encaminades a la millora de la
ventilació creuada i s’ha dotat de ventiladors al centres. Per altra banda hi ha en marxa un
pla pilot per a la instal·lació de ventilació fixa a les aules. Equipaments educatius descarta el
sistema de climatització com a mesura a adoptar als centres per l’alta inversió en
instal·lacions que això suposa i l’actual despesa energètica que esdevindria que consideren
inassumible.
La part social ha demanat que s’informi de les actuacions que s’han realitzat a les escoles
municipals i quines són les actuacions previstes i ser punt de l’ordre del dia en properes
reunions. És un risc tant per al professorat com per l’alumnat està en espais per sobre dels
30 ºC i cal adoptar mesures de forma urgent, dotant als centres de mesures tècniques com
ventilació fixa, tendals i climatització en cas de risc i fins i tot s’ha parlat de mesures
organitzatives , com la reducció o variació de l’horari lectiu en mesos de calor, com a altres
mesures de prevenció.

 Formació en prevenció de riscos laborals
Recordem que les direccions o els coordinadors de PRL poden sol·licitar formació en
matèria de prevenció de riscos en el lloc de treball. Com d’altres cursos es continua oferint
el taller per a la prevenció de trastorns de la veu, la formació en primers auxilis, i d’altres
formacions sobre riscos específics del lloc de treball. Per fer la sol·licitud es pot contactar
amb el servei de prevenció de Riscos Laborals (rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat).

Top