Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Cessament progressiu (Banc de Temps): Criteris d’aplicació – Bressol

Cessament progressiu (Banc de Temps): Criteris d’aplicació – Bressol

Cessament progressiu (Banc de Temps)

El passat mes de maig, en la Mesa General i amb la signatura de la UGT, es va pactar les condicions per a l’acumulació de dies per cessar la nostra activitat abans de la data de jubilació.
Tot i estar en vigor des de finals de desembre, quan vam aprovar l’Acord de condicions comunes dels empleats públics municipals 2021-2024, es necessitava d’una regulació concreta.Aspectes d’interès sobre el Cessament Progressiu de l’Activitat 
  • Finalitat 
Permetre que la plantilla municipal puguem cessar de forma progressiva la prestació de serveis abans d’accedir a la jubilació, mitjançant l’acumulació de dies de permís no gaudits al llarg de la nostra vida laboral, entre altres fórmules.
Els dies acumulats els podrem gaudir de manera compactada o en una modalitat parcial acordada amb el cap, i ho haurem de fer durant els quatre anys previs a la jubilació.
  • A qui aplica 

Al personal funcionari de carrera, interí d’estructura, laboral fix i personal laboral d’estructura que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord vigent.

  • Dies que es poden acumular

˗ Dies d’assumptes personals
˗ Dies d’assumptes personals per antiguitat (triennis)
˗ Dies de compensació horària
˗ Dies addicionals de vacances d’estiu per antiguitat
˗ Dies addicionals per dissabtes festius
˗ Indisposat

*Amb caràcter voluntari, i respecte als dies meritats a data 31 de desembre i no gaudits en el termini corresponent de cada any.
*Per cada dia no gaudit, s’addicionarà un dia.
*En l’any que la persona es jubila, els dies d’assumptes personals i compensació horària seran proporcionals al temps treballat en aquest any.

  • Bonificació

Pel personal en actiu a data 24 de desembre de 2021 i tenint en compte només l’antiguitat de serveis prestats a l’Ajuntament i els ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball se li reconeix la següent bonificació que s’aplica per una sola vegada a l’any 2021:

*Amb caràcter extraordinari el personal que es jubili forçosament els anys 2022 i 2023 i no tinguin una antiguitat reconeguda de 40 anys se’ls bonificarà també amb 72 dies.

*En el cas de personal de les escoles bressol la bonificació supletòria a partir de la data de vigència de l’acord, serà 1 dia cada any i 2 dies addicionals al complir un quinquenni complert d’antiguitat, sempre que s’hagi complert en situació de servei actiu efectiu de l’1 de gener al 31 de desembre de cada any.

*Opció en fer un bescanvi voluntari de dies per una part del premi econòmic d’antiguitat, a partir dels 25 anys treballats a l’Ajuntament. Renunciant voluntàriament a un percentatge de cada un d’aquests premis, ens permet obtenir més dies per al cessament progressiu de l’activitat.
La proporció de dies per percentatge es distribueix així:
Per poder llegir tota la informació de manera extensa, pots clicar els criteris d’aplicació del cessament progressiu d’activitat.
Top