Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Meses Generals de l’Ajuntament de Barcelona – 11 i 18 maig 2022

Meses Generals de l’Ajuntament de Barcelona – 11 i 18 maig 2022

 

 

 

1) El teletreball personal Ajuntament de Barcelona els organismes autònoms i els altres ens instrumentals adherits a lAcord de condicions de treball 2021-2024 (11.05.2022)

Ja s’ha regulat el teletreball i està previst que es posi en marxa a partir del mes d’octubre. Per poder-ho posar en marxa, durant els propers mesos, caldrà dur a terme les següents actuacions:

 1. Aprovació de la instrucció corresponent mitjançant un decret d’Alcaldia
 2. Identificació a la Relació de Llocs de Treball (RLT) dels llocs que podran teletreballar i quins no. La RLT amb aquesta modificació caldrà que sigui aprovada pel Ple municipal.
 3. Formació i anàlisi amb els comandaments sobre la implantació del teletreball de forma harmònica i eficient a l’organització.
 4. Informació detallada sobre les característiques, requeriments i condicions sobre el model de teletreball aprovat. Rebrem aquesta informació pels canals de comunicació interna al llarg del mes de setembre (intranet).
 5. Petició individual mitjançant el formulari que trobarem a la Intranet, en el cas que vulguem teletreballar. Per assegurar-nos que podem demanar-lo, caldrà que comprovem a la RLT que al nostre lloc es poden prestar els serveis mitjançant teletreball. En el cas que sí que es pugui, podrem fer aquesta demanda a partir del 3 d’octubre i fins al 17 d’octubre. Si passats aquests 15 dies no hem fet aquesta petició mitjançant el canal establert, s’entendrà que volem treballar presencialment al 100%.

 • Fins que no s’aprovi la nova RLT, hem de continuar treballant d’acord amb la instrucció vigent de treball distància i hem de fitxar tal com ho estem fent ara.
 • Excepcionalment, de manera immediata, les persones de més de 60 anys, podrem demanar al/a la nostre/a cap teletreballar 3 dies a la setmana, sempre que el nostre lloc de treball no comporti atenció a la ciutadania o requereixi presencialitat.
 • El model de teletreball va ser acordat a l’Acord de condicions vigent signat per CCOO i UGT, i la seva norma de desenvolupament ha estat pactada amb CCOO, UGT i CGT. Reiterem la nostra satisfacció pel Conveni assolit, era el millor possible i entenem que algun dels sindicats contraris a l’acord no puguin fer més que sumar-s’

Important: 

 • Aquesta norma de desenvolupament és d’aplicació al personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona, els organismes autònoms i els altres ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball 2021-2024, sense perjudici que pugui adoptar-se en termes similars per al personal de la resta d’ens del grup municipal (empreses, consorcis, fundacions o associacions adscrites a l’Ajuntament de Barcelona), prèvies les adaptacions i els procediments que corresponguin.
 • La modalitat de teletreball no és aplicable als llocs dels cossos de Guàrdia Urbana ni dels Serveis de Prevenció, Protecció Civil, Extinció d’Incendis i Salvament ni tampoc als llocs en centres docents o de suport a la docència i escoles bressol.
 • Es treballarà en el si de la mesa general específica del CEB, la modalitat de teletreball per a persones majors de 60 anys (tal i com s’estableix al punt 7 de l’acord de teletreball).

2) Oferta pública (18.05.2022)

En aquesta reunió RRHH Ajuntament ens fa arribar documentació  amb algunes modificacions a les places de consolidació de l’Oferta Pública aprovada d’acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre “de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”, així com les places convocades. Sol·licitem que s’inclogui una tercera columna on s’indiqui les places que sortiran per concurs oposició ordinari i el còmput total de les places aprovades, per tenir la visió global i no fraccionada de les xifres.

RRHH Ajuntament ens informa que notificarà -via correu electrònic- als/les treballadors/es afectats/des pels diferents processos , així com també indicarà quina és la seva antiguitat.

Cal remetre a la reunió de 28 de desembre de 2021, quan vàrem aprovar les places de l’oferta pública, on UGT Educació CEB -assistent a la reunió telemàtica- ja vàrem sol·licitar a l’administració un monogràfic exclusiu del CEB per tal de tractar les diferents casuístiques de les categories existents i les especificitats de les més de 70 especialitats del cos docent municipal.

En la reunió del 18 de maig UGT Educació ho tornem a demanar, així com també altres sindicats i és quan se’ns convoca a la mesa general específica del CEB que té lloc el dijous 26 de maig de 2022.

Top