Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Concurs de mèrits per seleccionar el/la director/a de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona

Concurs de mèrits per seleccionar el/la director/a de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona

 

T’informem que  s’han publicat a la Gaseta Municipal la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona i on és previst que resti vacant aquest càrrec amb data 30 de juny de 2022 (enllaç a la Gaseta Municipal).

Presentació de sol·licituds i documentació

– El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció és des del dia 31 de gener de 2022 fins el 14 de febrer de 2022, ambdós inclosos.
– La no-presentació del projecte de direcció en el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.
– La sol·licitud de participació, el projecte de direcció, la declaració de mèrits i, en el seu cas, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a l’Àrea de Recursos Humans i Organització i es podran presentar:
1) mitjançant e-valisa adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació Destinatari:  Lourdes Giménez Jarne
Organisme: Departament d’Educació Visualitzador: Miguel Pérez González

2) presencialment al registre del Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça d’Urquinaona, 6, planta baixa, 08010 Barcelona).

  • De dilluns a dijous de 8.30 a 17h.
  • Divendres i vigílies de festiu de 8.30 a 14h.

 Publicació de la resolució de les candidatures admeses i excloses:

L’Àrea de Recursos Humans i Organització, no més tard del dia 22 de febrer de 2022, emetrà i farà pública en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consorci (www.edubcn.cat) la resolució de les candidatures admeses i excloses (amb especificació del motiu).

Comunicació i publicació del llistat de centres on no hi hagi candidats/es

L’Àrea de Recursos Humans i Organització, no més tard del dia 24 de febrer de 2022, farà pública a la pàgina web del Consorci (www.edubcn.cat) i comunicarà als centres, la relació de centres on no hi hagi candidats admesos al concurs de mèrits, per tal que els funcionaris de carrera puguin manifestar la seva disponibilitat a ser nomenats amb caràcter extraordinari d’acord amb el model de sol·licitud i el procediment que s’indicarà a la mateixa pàgina web.

 Centres docents municipals en què a partir de l’1 de juliol de 2022 queda vacant el càrrec de director/a:

Escola Bàrkeno
Escola Bosc de Montjuïc
Escola Parc del Guinardó
Escola Patronat Domènech
Escola Reina Violant
Escola Tres Pins

Institut EMAV

 Creació d’una comissió de selecció:

– La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on hi ha la vacant de direcció.
– D’acord amb el previst a l’article 135 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació, la comissió de selecció està integrada per:
a) Tres representants de l’Administració:
  • Un/a inspector/a d’educació que presideix la comissió, designat per la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • Una persona directora o director en actiu designada per la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona d’un centre que imparteixi els mateixos ensenyaments i que hagi exercit un o més períodes de mandat amb avaluació positiva. Actua com a secretari o secretària de la comissió i també exerceix les funcions de ponent de la comissió.
  • Una persona representant de l‘Administració educativa
b) Tres membres del Consell Escolar que no formin part del professorat, elegits per i entre els membres del consell escolar que no són docents, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria. El quart representant més votat es designa com a suplent.
c) Tres professors o professores del centre elegits/des, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat podrà votar a dos representants i es seleccionaran els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d’empat de vots, es designarà el de més edat.
– Les comissions de selecció es constituiran a partir del 17 de març de 2022 a la seu del centre educatiu corresponent o bé emprant els mitjans electrònics previstos a l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Com a part social hem demanat poder estar en el procés de selecció i des de RRHH se’ns ha donat per resposta que “la composició de la comissió de selecció ve regulada pel art. 135 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que fixa la proporció i procedència dels seus membres, reflex de la comunitat educativa dels centres”. Per descomptat, en farem el seguiment per tal de garantir transparència.

Us mantindrem informats/des de qualsevol novetat al respecte.

Ànims a tots/es els participants!

Salutacions cordials,

Top