Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Ajuts de llengües corresponents als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.

Ajuts de llengües corresponents als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.

 Ajuts de llengües corresponents als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021

A partir de gener, podrem demanar ajuts per a estudis de llengües i per a estudis de grau, postgrau i doctorat. Aquests ajuts són dues de les accions previstes en el Pla de desenvolupament professional 2021-2023 de l’Estratègia de persones i desenvolupament organitzatiu 2019-2023.
Aspectes que considerem més rellevants de d’ajuts de llengües corresponents als cursos acadèmics 2019-2020 i 2020-2021.

 • Les persones sol·licitants han de tenir la condició de personal de l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms o ens instrumentals municipals i que hagin fet pel seu compte en acadèmies o en escoles i centres oficials d’idiomes.
 • Els ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts o beques que ja cobreixin parcialment o totalment la despesa generada per fer aquests estudis.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà des del 17 de gener al 16 de febrer 2022.
 • Un import màxim de l’ajut a percebre per persona i curs lectiu per a l’estudi fet i superat, d’acord amb el barem següent :
 • Aquest imports màxims seran els mateixos amb independència del caràcter públic o privat del centre d’estudis.
 • Només es concedirà ajut per a l’estudi d’un màxim de dues llengües.
 • En el cas que la quantia assignada a aquests ajuts per a estudis corresponents a aquesta convocatòria (100.000 € ) no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds admeses, s’aplicarà un factor corrector per tal de reduir la quantia màxima inicial prevista al punt 3.3 d’aquestes bases, per així poder atendre totes les sol·licituds presentades i admeses.
Els conceptes d’ajut que integren aquest programa són els següents

 • Despeses de matrícula de curs (en qualsevol modalitat)
 • Despeses de taxes d’examen de nivell
Per obtenir l’ajut caldrà acreditar

 • Que s’ha superat el curs o programa d’estudi de llengües estrangeres i/o,
 • Que s’ha obtingut certificació en algun dels nivells del MCER.
Sol·licituds i termini de presentació

 • Si tens accés,  enviar la sol·licitud per via telemàtica  (el model oficial que es trobarà disponible a la Intranet Municipal). En el moment de la presentació s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a l’ajut.
 • Si no tens accés, podrás recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes.  Les sol·licituds en paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els registres respectius.


Tingues en compte què

 • Sol·licituds  acompanyades dels documents preceptius establerts a l’annex de les bases.
 • Documentació presentada en idiomes reconeguts a Catalunya.
 • Imports a compensar, expressats en euros.
 • Comprovants i certificats amb esmenes o modificats manualment, no tindran validesa.

Els resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria i proposta d’imports dels ajuts, serà màxim de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Per consultar el document complet de les bases, clica aquí:  Bases reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts per estudis de llengües
Top