Estàs aqui
Inici > BRESSOL > Ajuts per estudis de llengües i estudis universitaris

Ajuts per estudis de llengües i estudis universitaris

 

A partir de gener, podrem demanar ajuts per a estudis de llengües i per a estudis de grau, postgrau i doctorat. Aquests ajuts són dues de les accions previstes en el Pla de desenvolupament professional 2021-2023 de l’Estratègia de persones i desenvolupament organitzatiu 2019-2023.

Qui podrà demanar els ajuts?

  • El personal de l’Ajuntament o dels seus organismes i els instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball.
  • Estar en servei actiu en el moment de la sol·licitud.
  • Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de presentar la sol·licitud.
  • També el podrà demanar el personal que en el moment de presentar la sol·licitud es trobi en situació d’excedència voluntària per tenir cura de fill o filla, o per cura de familiar, o estigui en situació d’excedència per violència de gènere.

Procés de convocatòria, presentació de sol·licituds i aprovació

La convocatòria s’obrirà en el moment que estiguin aprovades les bases que regularan aquests ajuts.

Es preveu poder presentar la documentació acreditativa necessària entre el 15 de gener i el 15 de febrer, mitjançant el tràmit electrònic de la Intranet.

Un cop tancat el termini, la Comissió dels ajuts per a estudis, que estarà integrada per membres de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i els instrumentats adherits a l’Acord de condicions de treball, elaborarà la proposta de concessió d’ajuts d’acord amb les comprovacions efectuades des de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

Estudis universitaris

Els ajuts per estudis universitaris inclou les despeses associades als estudis de grau, postgraus, màsters i doctorats que suposen l’obtenció de crèdits universitaris.

  • S’assignaran a les persones que justifiquin les despeses de matrícula i la superació dels estudis universitaris per als quals la sol·liciten.
  • La quantitat que es rebrà dependrà de la quantitat de crèdits que s’hagin cursat i de la quantitat de persones sol·licitants. Així, l’import màxim per crèdit superat serà de 20 €, i l’import màxim total que podrà percebre la mateixa persona serà de 400 €.
  • Les condicions no canviaran amb independència del caràcter públic o privat de la universitat on es cursin.
  • Per a aquesta convocatòria es disposarà una assignació total de 200.000 €.
  • Si la quantia assignada per a la convocatòria no és suficient per atendre totes les sol·licituds, s’aplicarà un factor corrector que reduirà la quantitat màxima prevista inicialment.

 

Top