Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Ajuts per a estudis de llengües i estudis universitaris per al personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona

Ajuts per a estudis de llengües i estudis universitaris per al personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona

Ajuts per a estudis de llengües i estudis universitaris

Us informem que a partir de gener es posa en marxa un dels eixos del Pla de treball del Pla de desenvolupament professional 2021-2023, com és l’eix Suport per desenvolupar el talent (consisteix a donar suport al nostre desenvolupament més enllà de les necessitats específiques del nostre àmbit de treball). Això permetrà que puguem demanar ajuts per fer estudis de llengües i estudis universitaris. Es refereix a estudis que fem pel nostre compte -fora de l’Ajuntament- i que superem, i no cal que estiguin vinculats amb allò que fem a la feina.

Calendarització:

 Novembre 2021: la previsió de calendari és aprovar les bases durant aquest mes de novembre.
 Gener 2022: la previsió és obrir el termini de presentació de justificants de pagament i superació dels estudis.
Està previst impulsar aquestes convocatòries un cop l’any fins com a mínim l’any 2023, per cobrir els estudis fets durant el curs lectiu del darrer any.
Excepcionalment en aquesta convocatòria s’atorgaran ajuts pels estudis fets durant els cursos lectius 2019-2020 i 2020-2021. I potenciar així el talent que tenim a la casa mitjançant incentius que ens motivin a l’aprenentatge i al nostre desenvolupament.

Qui podrà demanar els ajuts?

 • El personal de l’Ajuntament o dels seus organismes i els instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball.
 • Estar en servei actiu en el moment de la sol·licitud.
 • Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de presentar la sol·licitud.
 • També el podrà demanar el personal que en el moment de presentar la sol·licitud es trobi en situació d’excedència voluntària per tenir cura de fill o filla, o per cura de familiar, o estigui en situació d’excedència per violència de gènere.

Procés de convocatòria, presentació de sol·licituds i aprovació

La convocatòria s’obrirà en el moment que estiguin aprovades les bases que regularan aquests ajuts.
Es preveu poder presentar la documentació acreditativa necessària entre el 15 de gener i el 15 de febrer, mitjançant el tràmit electrònic de la Intranet (resta pendent de la confirmació per part de RRHH CEB la via com s’efectuarà aquest tràmit).
Un cop tancat el termini, la Comissió dels ajuts per a estudis, que estarà integrada per membres de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i els instrumentats adherits a l’Acord de condicions de treball, elaborarà la proposta de concessió d’ajuts d’acord amb les comprovacions efectuades des de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

Quins estudis universitaris inclou?

Els ajuts per estudis universitaris inclou les despeses associades als estudis de grau, postgraus, màsters i doctorats que suposen l’obtenció de crèdits universitaris.
 • S’assignaran a les persones que justifiquin les despeses de matrícula i la superació dels estudis universitaris per als quals la sol·liciten.
 • La quantitat que es rebrà dependrà de la quantitat de crèdits que s’hagin cursat i de la quantitat de persones sol·licitants. Així, l’import màxim per crèdit superat serà de 20 €, i l’import màxim total que podrà percebre la mateixa persona serà de 400 €.
 • Les condicions no canviaran amb independència del caràcter públic o privat de la universitat on es cursin.
 • Per a aquesta convocatòria es disposarà una assignació total de 200.000 €.
 • Si la quantia assignada per a la convocatòria no és suficient per atendre totes les sol·licituds, s’aplicarà un factor corrector que reduirà la quantitat màxima prevista inicialment.
Quins estudis de llengües inclou?Els ajuts per a llengües inclou les despeses de matrícula de curs (en qualsevol modalitat) i les despeses de taxes d’examen de nivell dels cursos d’idiomes cursats en acadèmies, escoles i centres oficials d’idiomes.

Haurem de tenir present que:

 • Caldrà acreditar que s’ha superat el curs o programa de l’idioma concret que haguem estudiat o que s’ha obtingut certificació en algun dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER).
 • En el cas que s’obtingui el nivell MCER, es podrà optar a 400 € com a màxim. Si són estudis amb els quals encara no s’ha obtingut el nivell MCER, 200 €.
 • Només es concedirà ajut per a l’estudi d’un màxim de dues llengües. En aquest cas, el total dels ajuts a percebre per a l’estudi i superació d’aquestes dues llengües no podrà superar els imports màxims anteriors.
 • Per a aquesta convocatòria es disposarà una assignació total de 100.000 €.
 • Si la quantia assignada per a la convocatòria no és suficient per atendre totes les sol·licituds, s’aplicarà un factor corrector que reduirà la quantitat màxima prevista inicialment.

 Podeu trobar més informació: Ajuntament de Barcelona Ajuts per estudis de llengües i estudis universitaris

Top