Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT >  Ampliació de la Borsa Direcció Escoles Bressol

 Ampliació de la Borsa Direcció Escoles Bressol

 

Des d’avui dia 19 de maig pots fer la sol·licitud per pertànyer a la Borsa de Direccions d’Escoles Bressol IMEB (Bases)

 

Requisits

 • Títol acadèmic de grau universitari o diplomatura de Mestre/a en Educació Infantil o titulació equivalent.
 • Ser funcionari/ària interí/na en la categoria d’educadora d’escola bressol de l’IMEB, cobrint una vacant estructural o un interinatge de programa

Complement específic circumstancial (en funció del nombre de grups de l’escola)

 • Fins a 8 grups 268,59 €
 • 9 grups 346,32 €
 • 10 grups 384,79 €
Com participar

Enviar correu electrònic a la següent adreça: rhimebseleccio@bcn.cat especificant que es vol participar en l’ampliació de la borsa de director/a.

Fent constar:

 • Dades personals
 • DNI
 • Currículum vitae actualitzat on s’ha d’informar: el títol acadèmic de grau universitari o diplomatura de Mestre/a en Educació Infantil o titulació equivalent, la relació dels cursos de formació i l’experiència professional.
 • Telèfon de contacte

Terminis:

El termini per presentar-se al procés selectiu enviant el correu electrònic serà del dia 20 de maig fins al 3 de juny de 2021.

 

Procediment de Selecció

Realització d’una entrevista:

 • valoració de característiques personals d’adequació al lloc de treball
 • valoració de les competències professionals

*La prova serà obligatòria i eliminatòria i es valorarà fins a un màxim de 10 punts, essent la puntuació mínima per superar-la de 5 punts.

Resultat del procés i ampliació de la borsa

 • Relació de persones dins de la borsa per ordre de puntuació.
 • En cas d’empat, es tindrà en compte els dies treballats.

*Aquesta ampliació de borsa se situarà a continuació de la Borsa ja existent pel que fa a l’ordre de contractació de les persones aspirants que es regularà d’acord amb els criteris establerts per a la gestió de les Borses de treball.

*La borsa actual està constituïda en primer lloc per les persones que hagin prestat servei a l’Ajuntament en el lloc de treball de Director/a d’Escola Bressol, ordenades d’acord amb l’antiguitat i en segon lloc per les persones que superin (si s’escau de forma successiva en el temps), aquest procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball, ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda en aquest procés selectiu.

 

Emissió d’informes

Transcorreguts 3 mesos com a director/a bressol es realitzarà un informe de tutoria, i a la finalització del curs un informe de valoració final. Si aquest és negatiu, es quedarà exclòs de la borsa de direccions, però es continuarà a la borsa d’educadora de bressol.

 

Top