DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS

LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC

 

CRITERIS GENERALS I PROCEDIMENT PER A CONFECCIONAR PLANTILLES. CURS 2019-2020: Resolució de 15 de maig de 2019

 

DECRET DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDCATIU INCLUSIU

 

LLEI ORGÀNICA PER A LA MILORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA – Resum secundària

 

LLEI ORGÀNICA PER A LA MILORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA – Resum Formació Professional

 

SEXENNIS – Reconeixement dels estadis docents

 

Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació.

ACCÉS A LA CONSULTA PER TITULACIÓ

 

TITULACIONS PER IMPARTIR UN ENSENYAMENT. ACCÉS A LA CONSULTA PER COS I ESPECIALITAT.

ACCÉS A LA CONSULTA PER COS I ESPECIALITAT

 

REDUCCIÓ PER A DOCENTS MAJORS DE 55 ANYS – Model Sol·licitud

 

ACREDITACIÓ DE TITULACIONS I CERTIFICATS EN LLENGÜES ESTRANGERES

 

TITULACIONS EQUIVALENTS ALS CERTIFICATS DE CONEIXEMENT DE CATALÀ

 

REIAL DECRET 989/2000 – Sobre especialitats del professors de música i adscripció

DECRET 179/1993 – Pel qual es regulen les escoles de música