Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Oposicions Tècnic/a Especialista Educació Infantil (TEEI) – Generalitat

Oposicions Tècnic/a Especialista Educació Infantil (TEEI) – Generalitat

 

 

Us informem que ja ha sortit publicada la convocatòria d’oposició de TEEI de la Generalitat. A continuació podeu trobar informació d’aquest procés selectiu concurs oposició del personal Laboral Fix Tècnic/a Especialista en Educació Infantil Categoria C1 del Departament d’Educació.
 BASES:   Enllaç bases

 PLACES

TOTAL PLACES: 756

PLACES OP17: 380 (19 places reservades a participants amb discapacitat reconeguda).

MÈRITS:

 • Titulacions acadèmiques rellevants pel lloc de treball
 • Formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb tasques pròpies de la categoria.
 • Experiència professional.
 • Coneixements de la llengua catalana C2
 • Coneixements específics

PLACES PESCO: 376

MÈRITS:

 • Experiència professional
 • Certificat ACTIC

 REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 16 anys.
 • Satisfer el dret d’examen
 • Posseïr la capacitat física i psíquica necessària per cobrir el lloc de treball convocat.
 • No estar inhabilitat.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma.

 REQUISITS ESPECÍFICS:
Possessió del títol de Tècnic/a Superior d’Educació infantil o equivalent (TEEI).
 SOL·LICITUDS

Enllaç a la sol·licitud (https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2015006:70).

 TERMINI: 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació (del 6 al 31 de juliol)

Com es fa?
La formalització, presentació i obtenció de sol·licitud s’ha de fer Telemàticament al web del Departament d’Educació.

Quan es considera presentada?
En el moment que sigui tramesa via telemàtica i s’hagi rebut un correu de confirmació amb el número d’identificació de la sol·licitud, per part del departament.

Comprovant: al web del Departament, l’aspirant pot accedir a la seva sol·licitud i obtenir el comprovant de la seva sol·licitud, on consta data de registre, hora i número sol·licitud, documents que cal aportar i dies de pagaments de taxes, entre altres.

Discapacitat: a la sol·licitud s’ha de fer constar , si s’opta al procés d’ingrés lliure o via de reserva per aspirant amb discapacitat, demanar adaptació a la prova i/o al lloc de treball .

Lloc de treball: els participants han de manifestar en el moment de la inscripció ordre de prioritat de tots els llocs de treball, posar el màxim de prioritats possibles, sempre tenint en compte la convocatòria que més afavoreix als participants(756 places).

En el cas que no manifesteu un ordre de prioritats s’assignarà l’ordre que hi ha a ANNEX 2 de les bases.

 ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS


En el termini màxim d’un mes, es declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses i la llista provisional d’exempts de realitzar les proves de llengües. 

Es disposarà de 10 dies hàbils per reclamar a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos. I finalment, un cop resoltes les reclamacions, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Top