Estàs aqui
Inici > ACTIVITATS UGT > Reunió Comitè Seguretat i Salut laboral CEB – 4 juny 2020

Reunió Comitè Seguretat i Salut laboral CEB – 4 juny 2020

 

 

El passat dijous 4 de juny es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del personal municipal del CEB.
L’assistència va ser per una part de membres de RRHH i, per la part social, dels diferents sindicats amb representació en el CEB.Dels diferents punts a tractar a l’ordre del dia, destaquem com a resum els més importants:

Relació de baixes motivades pels casos possibles i confirmats de la covid-19.
S’han donat 14 baixes des de l’inici fins ara, i s’indica que són motivades per COVID-19.

Plans de contingència de cada centre educatiu municipal
Els plans de cada centre són supervisats per la Inspecció Educativa, basant-se en les mesures organitzatives i de prevenció que ha dictat el Departament d’Educació. Seran diferents en cada centre en funció de les necessitats específiques d’atenció a l’alumnat i les característiques de l’alumnat La direcció de centre dóna el vist i plau havent consultat la Inspecció Educativa si ho considera necessari. Són les direccions del centres les que han de vetllar per a que es compleixin les mesures de seguretat.

Supervisió i seguiment del SPP i de la Inspecció educativa dels plans de contingència de cada centre educatiu. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPP) ha atès les consultes dels centres educatius. La majoria de centres han estat atesos per la Inspecció Educativa i aprovaran els seus plans al Consell Escolar. Els centres que no tenen aquest suport han de sol·licitar-ho a l’inspector en cap.

Avaluació de riscos de cada centre de treball. La direcció dels centres educatius han d’aplicar les instruccions del Departament d’Educació amb l’acompanyament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i la Inspecció Educativa. Les direccions seran qui verificaran el compliment de les mesures de prevenció i no el Servei de Prevenció.
Les direccions dels centres educatius podran comprar material, però el departament és qui l’ha de subministrar. Si es considera que fa falta més material s’ha de demanar al CEB, i el CEB ho subministrarà.
UGT demana la revisió del material proporcionat als centres i la necessitat de mascaretes FPP2 i pantalles facials, en els casos en els que no es puguin mantenir els 2 metres de distància amb els  alumnes.

Formació i assessorament per part del SPP i de la inspecció al personal,  per concretar i adaptar les instruccions a cada centre.
La UGT demana una formació bàsica online reconeguda per a tots els/les treballadors/es per assegurar-se que la informació de seguretat és coneguda per tothom.

Identificació de tasques en les que no es podrà respectar la distància de seguretat. 
No hi ha realitzada una avaluació de riscos per llocs de treball sobre l’exposició al coronavirus. S’apliquen a tots els col·lectius les mesures generals de prevenció: distanciament, higiene de mans, protecció col·lectiva i individual. La UGT demana tenir identificats aquells col·lectius on no és possible garantir la distància de seguretat i on s’han de reforçar les proteccions individuals, com és el cas de l’educació infantil i les escoles d’educació especial.

Garantir el distanciament físic de 2 metres. 
Algunes direccions estan enviant missatges a les famílies informant que no es podrà garantir les mesures de seguretat ni l’acompanyament emocional. La UGT demana que sigui l’administració, en tot cas, la que doni aquesta informació a les famílies, i no recaigui la responsabilitat en els propis centres.

Relació de materials de protecció que es distribuiran a cada centre. No es disposa d’aquesta informació. S’ha demanat a equipaments educatius i quan la tinguin se’ns informarà.

Detallar els processos de ventilació, neteja i desinfecció d’espais  compartits i zones comunes dels centres. 
Es gestiona des d’Equipaments Educatius. Estem pendents que se’ns verifiqui si s’ha fet ja en tots els centres educatius. UGT demana que caldrien unes instruccions respecte a la ventilació, així com la comprovació dels filtres dels aires condicionats perquè siguin efectius en quant a la capacitat de filtració de partícules de COVID-19.

Ús d’espais. Es pot utilitzar aquells que hi hagi ventilació natural. La resta d’espais cal seguir allò que s’especifica al pla de reobertura de centres.

Disminuir la càrrega de feina que s’està donant en aquesta situació. La  situació per aquests dies és excepcional per a tothom i no hi ha previsió de disminuir la càrrega. La UGT demana que no es poden generar en cap cas dobles jornades laborals, presencials i no presencials. L’Administració respon que si es fan tasques presencials al centre durant aquests dies no seran en tot l’horari i s’haurà de combinar amb el teletreball a casa.

Actuacions fetes fins ara per la detecció, seguiment, adequació llocs treball o no incorporació de persones de risc. S’ha enviat el formulari per a la detecció de persones vulnerables o amb diagnòstic per detectar les persones que no poden anar a treballar.  Les dades facilitades són:
De 1690 treballadors:

  • un 30% es considera vulnerable ja que ha contestat que si a alguna de les preguntes de l’enquesta.
  • 9% no ha contestat l’enquesta.

S’ha enviat als centres la llista de les persones amb les que poden comptar per l’obertura, per la qual cosa s’haurà d’adaptar els serveis presencials dels centres al total de personal disponible.
Els més grans de 60 anys que volen anar voluntàriament podran sol·licitar-ho, i des del servei de vigilància de la salut es farà un informe d’aptitud condicionat a adoptar les mesures de protecció adequades.

 Torn obert de paraules. 
El CEB informa que s’amplia el persona de suport per al servei de prevenció.
La UGT  comenta que a les escoles del Departament s’ha demanat la presència de personal sanitari en centres educatius o, en el seu defecte, suport telefònic especial per atendre les consultes referents a simptomatologia. També que es tingui en compte un espai d’aïllament als centres, davant de possibles deteccions tan d’alumnes como de professionals de símptomes imminents i que requereixin l’espera i l’assistència de serveis sanitaris.

Qualsevol dubte que tingueu al respecte o incidència, no dubteu en contactar amb nosaltres a prevencio@ugtimebceb.cat.
Top